Home » Zegen van een Vader

Zegen van een Vader

Mijn kind, mijn zoon/mijn dochter jij bent bijzonder, jij bent echt speciaal in Mijn ogen. Jij bent een prachtig geschenk van God op deze plek.

Ik zegen jou met genezing van al de wonden in je hart, wonden van afwijzing, verwaarlozing, emotionele uitbuiting en wonden van misbruik in wat voor vorm dan ook. Ik verbreek ieder liefdeloos woord dat over jou is uitgesproken en ik verbreek iedere liefdeloze aanraking van je lichaam. In Jezus naam verbreek ik iedere onterechte vloek, aanklacht of beschuldiging. Ik zet jou vrij van valse schuld en schaamte. Ik zegen jou om de troost van de Heilige Geest te ontvangen in al je gevoelens van pijn, verdriet, afwijzing en wanhoop. Ik zegen jou met Zijn liefdevolle woorden van bevestiging en aanvaarding. Ik zegen jou met Zijn liefdevolle aanraking.

Ik bind alle dingen die jouw wil op wat voor manier dan ook hebben verzwakt of gebroken, ik zet jou vrij van  manipulatie en ik spreek genezing uit over jouw wil. Ik zegen jouw wil om steeds en in alles het goede te kiezen.

Ik zegen jou denken om zich te richten op alles wat zuiver en waar is, op echte schoonheid, op alles wat goed en rechtvaardig is, op alles wat liefelijk en eervol is. Ik zegen jou met waarheid in je denken. Waarheid die de kracht heeft om jou vrij te maken.

Ik zegen jou met de vrijheid om echt je zelf te zijn. Ik zegen jou om je los te breken van ongezonde relaties, ongezonde familiesystemen en bolwerken die je vasthouden. Ik zegen jou met vernieuwing van je denken. Ik zegen jou met berouw en bekering van de dingen die niet goed zijn en waren in je leven. Ik zegen jou om steeds genade en vergeving te vinden in Gods ogen door het bloed van Jezus. Ik verbreek al het werk van de vijand in jouw leven en zet jou daarvan vrij. Ik zegen jou om Jezus te volgen. Ik zegen jou met Zijn overvloedige vrede en Zijn uitbundige liefde.

Ik verbreek ontmoediging in jouw leven en ik zegen je met nieuwe kracht en moed. Ik verbreek ieder tekort in jouw leven en zet Gods overvloed in jouw leven vrij.  Ik zegen het werk van jouw handen. Ik zegen je met succes in alles wat je onderneemt. Mogen al jouw plannen slagen.

Ik zegen jouw leven met vruchtbaarheid, goede vrucht, een overvloedige en blijvende vrucht. Ik zegen de vrucht van de Heilige Geest in jouw leven. Mag liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing in toenemende mate groeien in jouw karakter.

Ik zegen relaties in jouw leven, ik verbreek iedere blokkade om echt te kennen en ieder blokkade om echt gekend te worden. Ik zet liefde, vertrouwen, intimiteit en vreugde vrij in de relaties in jouw leven.

Ik zegen de prachtige gaven en talenten die God jou heeft gegeven. Ik zegen jou met wijsheid om goede beslissingen te nemen en ik zegen jou om het volle  potentieel van hoe God jou heeft gemaakt, te ontwikkelen. Ik zegen je echte dromen en verlangens. Ik zegen jou om te worden zoals God je heeft bedoeld. Ik zegen jou met gehoorzaamheid aan Gods woorden. Ik zegen jou om helemaal tevoorschijn te komen, jij mag er echt zijn! Jij bent een nieuwe schepping. Ik zegen jou met Gods volkomenheid.

Ik zegen jou met veerkracht en de moed om in moeilijke tijden stand te houden. Ik zegen je innerlijke wezen met Gods kracht en sterkte, mag jij geworteld en gegrondvest zijn in de liefde van Christus. Ik zegen jou met gezondheid en overvloedige voorspoed die je instaat stelt om anderen te zegenen met wat God jou heeft gegeven.

Ik zegen jouw geestelijke invloed want jij bent het licht van de wereld en het zout van deze aarde. Ik zegen de plekken waar jij je voet zet, ik zegen jou om terrein in te nemen, waar jij  komt is het Koninkrijk van God nabij gekomen. Ik zegen jou met een dubbeldeel van de heilige Geest. Mag zijn kracht over jou komen. Ik zegen jou met overwinning.

Ik zegen jou met een diep geestelijk inzicht en een intieme relatie met God de Vader. Mag jij zoals Jezus één met Hem zijn. Ik zegen jou om Zijn stem te verstaan. Jij zult niet struikelen of vallen want het Woord van God zal een lamp zijn voor je voet en een licht op je pad.

Ik zegen jou om naar je omgeving te kijken met ogen van genade. Ik zegen jou om mensen, mannen en vrouwen, kinderen en volwassen te zien zoals God ze ziet. Ik zegen jou met een overvloedige overstromende liefde van waar uit je Gods liefde en genade aan anderen rijkelijk kunt uitdelen.

Jij bent een gezegend kind van de Vader. Ik zegen jou huis, jouw thuis, Ik zegen jou in je buurt, ik zegen je op je werkplek, ik zegen jou op school, ik zegen jou in deze gemeente, ik zegen jou op straat, ik zegen al het goede uit je verleden, ik zegen jou met een hoopvolle toekomst, ik zegen jou waar je ook gaat met de uitbundige en overvloedige liefde van de Vader. Ik zegen jou met de vrede van Christus die alle verstand te boven gaat, een vrede die de wereld niet geven kan. Ik zegen je met Gods bescherming en Zijn nabijheid waar je ook gaat. Mag Gods koninkrijk komen daar waar jij je voet zet!

Amen!