anbi

Publieke naam: Vineyard Utrecht
Statutaire naam: Vineyard Gemeente Utrecht
Rechtsvorm: kerkgenootschap
Website: www.vineyardutrecht.org
KvK Nummer: 30263195
RSIN: 8066.79.785
Bezoekadres op zondagen v.a. 11:00: AMERIKALAAN 199, 3526 VD UTRECHT
Postadres: Vliegend Hertlaan 4A, 3526 KT Utrecht

Doelstelling
De kerkelijke gemeente stelt zich als doel de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad en uitbreiding van het Koninkrijk van God door het werk van gemeenten.

Geldmiddelen
De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit:
 1. Bijdragen van de leden;
 2. Giften en collecten;
 3. Verkrijgingen uit erfstellingen en legaten;
 4. Overige baten.
Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af van zijn financieel beheer aan de gemeente.
Het bestuur draagt een vastgesteld percentage van de jaarlijkse inkomsten af aan “Vineyard Benelux”.
 
Vineyard Utrecht is sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling. Ook is Vineyard Utrecht onderdeel van Vineyard Benelux. Sinds 1 januari 2008 is Vineyard Benelux door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling in groepsbeschikking.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Bestuur
De besteding van de middelen wordt beheerd door het bestuur van het kerkgenootschap. Het bestaat uit: R. Stellingwerff (Voorzitter), J. Vogelzang (Secretaris), Gerlinde Goudswaard en Suzanne Boxman.

Vergaderingen bestuur
Het bestuur van Vineyard Utrecht zal minstens eenmaal per jaar bij elkaar komen en anders zo dikwijls als de voorzitter of 2 of meer andere bestuursleden dit gewenst achten.

Beloningsbeleid                                                                                                                                 
Bestuurders vervullen hun taak kosteloos op vrijwillige basis.
Beloningen van het personeel dat in dienst is van Vineyard Utrecht worden vastgesteld conform de CAO Zorg en Welzijn. Functies zijn beschreven in functieprofielen met bijbehorende salarisschaal. Functies die op vrijwillige basis vervuld worden kunnen in sommige gevallen in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding. Het bestuur bepaalt het beloningsbeleid.

Activiteiten
De gemeente tracht haar doel te bereiken door:
 1. Het houden van samenkomsten;
 2. Het houden van bijbelstudiekringen;
 3. Het geven van godsdienstonderwijs;
 4. Het trainen van mensen voor geestelijk leiderschap;
 5. Het gebruiken en uitgeven van evangelische lectuur, audiovisuele en andere hulpmiddelen;
 6. Het verlenen van pastorale zorg;
 7. Het uitzenden van geestelijke werkers voor zending en evangelisatie;
 8. Het stichten van nieuwe gemeenten en/of gemeenschappen
 9. Alle andere wettige en passende middelen.
Niet alle bovengenoemde punten behoeven gelijktijdig te worden uitgevoerd.
Criteria voor activiteiten: De activiteiten die Vineyard Utrecht ontplooit dienen in overeenstemming met de doelstelling van het kerkgenootschap.

Financieel Verslag van 2023, klik link: Vineyard Utrecht Boekjaar 2023

ANBI publicatie