PRIVACY STATEMENT

Vineyard Utrecht is een kerkgenootschap met een Algemeen Nut Beogende Doelstelling (ANBI-status, zie https://vineyardutrecht.org/anbi/) Voor onze communicatie en administratie verwerken we persoonsgegevens. Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met jouw privacy-gevoelige gegevens en we houden ons hierbij dan ook aan de Europese wetgeving. Jouw persoonsgegevens worden dan ook uitsluitend door of namens ons gebruikt en ze worden niet aan derden ter beschikking gesteld.  

In dit privacy statement geven we aan welke gegevens we verzamelen met welk doel en aan welke regels we ons houden.  

Toepassing 
Dit privacybeleid is van toepassing op de activiteiten van Vineyard Utrecht en geldt voor de verwerking van: 

  • De door belangstellenden, leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en 
  • Gegevens verkregen naar aanleiding van het bezoek aan en gebruik van onze website of mobile app of 
 
Verwerking van gegevens 
Wij houden persoonsgegevens bij om met jou te kunnen communiceren en voor de administratieve verwerking van donaties en betalingsmachtigingen houden we ook bankgegevens bij. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, evt. bankgegevens en kerkelijke achtergrond) om je gericht te kunnen informeren over wat we doen en om je te vragen om financiële ondersteuning daarvan.  

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt online via de website, online formulieren of de mobile app. Maar ook via mondelinge werving, tijdens diensten events of telefonisch. Verder ook wanneer je je aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, cursussen, conferenties, events of acties. En ook bij het invullen van een welkomstkaartje of betalingsmachtiging bij aankopen of collectes. 

Ook persoonsgegevens van medewerkers, vrijwilligers, leden, donateurs en andere relaties worden vastgelegd. Onder relaties verstaan wij personen die zich inschrijven voor door Vineyard Utrecht georganiseerde events, zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of (als vrijwilliger) bij een van onze programma’s betrokken zijn, maar geen lid of donateur zijn. 

Al deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.  

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over jou hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of laten verwijderen. Je kunt je vraag of wijziging per email doorgeven aan de administratie van Vineyard Utrecht: office@vineyardutrecht.org 

Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.  

Vineyard Utrecht is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je informatie mogen verstrekken over jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt hiervoor een verzoek indienen per e-mail, voorzien van naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Vineyard Utrecht, office@vineyardutrecht.org 

E-mail 
Wanneer je als abonnee van één van onze nieuwsbrieven of andere uitgaven ontvangt of je als informatieaanvrager je e-mailadres aan Vineyard Utrecht hebt verstrekt, wordt je per e-mail geïnformeerd, om je op de hoogte te brengen van ons werk en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage. 

Vineyard Utrecht maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Vineyard Utrecht de informatie aan jou verder optimaliseren. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij bepaalde doelgroepen kunnen benaderen. 

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken 
Wil je minder of geen berichten meer van ons ontvangen? Dan kunt je je afmelden bij de administratie van Vineyard Utrecht: office@vineyardutrecht.org 

Contact met leden, donateurs en relaties? 
Vineyard Utrecht informeert haar leden en donateurs over haar werk via bladen, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van de Vineyard Utrecht te steunen door een financiële bijdrage en gebed. 

Bezoek aan onze website 
Vineyard Utrecht gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld. https://www.vineyardutrecht.org 

Beveiliging van gegevens 
Vineyard Utrecht heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. 

Vragen over privacybeleid 
Vineyard Utrecht houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan via email contact op met ons op. office@vineyardutrecht.org